Waaredevolle feedback bij Watt connects tbv Routekaart Energieopslag

Op dinsdag 20 januari heeft de consultatie plaatsgevonden voor de Routekaart Energie Opslag 2030 bij Watt connects. Een groep van ongeveer zestig medewerkers van netbeheerders, ontwikkelaars van energieopslag systemen, kennisinstellingen, belangenorganisaties en meer werd onderverdeeld in vier groepen van toepassingsgebieden voor energie opslag: te weten ‘Customer services’ (opslag achter de meter), Distributie (laag- en middenspanning), Transmissie (hoogspanning) en Grootschalige opwek (wind, zon, maar ook conventioneel). Onder leiding van vier consultatie begeleiders van DNV GL werd de aanwezigen gevraagd input te leveren op de vraag welke dienst voor deze toepassingsgebieden (op termijn) relevant is om grote hoeveelheden energie uit wind en zon in te passen, maar ook welke opslag technologieën bij deze diensten passen en welke kansen dit voor BV Nederland oplevert. Tot slot werden de belemmeringen om de kansen te realiseren besproken.

Vanwege de grote hoeveelheid aan onderwerpen en inbreng van de aanwezigen, is een volledig overzicht onmogelijk te geven. Hieronder volgen een aantal highlights.

In energieopslag op kleinere schaal bleek grote interesse te bestaan. Batterijen op wijkniveau zouden spannings- en capaciteitsfluctuaties in het laagspanningsnet kunnen opvangen, waarbij coöperatieve exploitatie door consumenten als optie wordt gezien. Individuele consumenten en bedrijven en zullen vooral te interesseren zijn voor thuisopslag als energie zonder extra drempels lokaal uitgewisseld kan worden. De belangrijkste eisen zullen de kostprijs per kilowattuur en de opslagefficiëntie zijn, met duurzaamheid van de materialen van het opslagsysteem zelf als streven.  De grootste kansen voor het bedrijfsleven liggen op dit niveau bij het ontwerpen, realiseren en beheren van geïntegreerde opslagsystemen, de thermische technologieën en ontwikkelen en leveren van slimme tools en diensten om data te analyseren. Om daadwerkelijk succesvol te kunnen concurreren met bedrijven  uit andere landen is echter een intensieve samenwerking tussen gebruikers, leveranciers en overheid nodig. Ook voor het distributienet worden regelgeving en het marktmodel gezien als veruit de belangrijkste belemmering – er is onduidelijkheid en onzekerheid over ontwikkelingen hierin, waardoor economische haalbaarheid niet te bepalen is en investeringen achterblijven. Ook zijn veel partijen met tegenstrijdige belangen die in tegengestelde richtingen (willen) bewegen, terwijl een regisseur ontbreekt en maatschappelijk interessante oplossingen blijven liggen.

Energie opslag op grote schaal zal vooral ingezet worden om opbrengsten van bijvoorbeeld wind op zee te optimaliseren, maar ook om de balans van vermogen in het net te handhaven bij een (te) snelle toename van opgewekte energie uit hernieuwbare bronnen. Technologieën die door de aanwezigen zijn aangemerkt zijn Compressed Air Energy Storage (CAES) en ‘Power-to-Gas’, ‘Power-to-Heat’, maar ook valmeren. Als belangrijke kans voor het bedrijfsleven in Nederland is onze kennis omtrent gas-technologie, de mogelijkheid om zoutholtes te gebruiken en onze kennis omtrent compressor-technologie. Echter, om deze combinatie van technologie en kans van de grond te krijgen is een constant en voorspelbaar beleid nodig omtrent regelgeving en stimulering voor dit type oplossingen. Bovendien zijn beleidsmakers niet altijd bewust van de grootte van het (toekomstige) probleem omtrent grootschalige inpassing van hernieuwbare energie. Ook werd meerdere malen genoemd dat het onduidelijk is wie de ‘eigenaar’ is van het probleem en hoe de baten van dergelijke oplossingen tussen de belanghebbenden kunnen worden verdeeld.

>> De workshop leverde dus veel waardevolle input op voor het project team om op voort te borduren. Indien je vragen, aanvullingen of opmerkingen hebt, neem dan even contact op met project manager Haike van de Vegte.